Fakultativprogram.hu

Általános Szerződési Feltételek

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni www.fakultativprogram.hu oldalunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és további tájékoztatóinkat. Kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezek minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.


Bevezetés

0.1
A FAKULTATÍV PROGRAM szolgáltatás forgalmazója Potsay Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 3300 Eger, Nagyváradi utca 12., egyéni vállalkozói igazolvány száma: ES – 460 303, a vállalkozói igazolvány kibocsájtója: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, nyilvántartási száma: 4 263 980, adószám: 47859696-2-30) az alábbiakban közzéteszi a papíralapú és on-line programfüzeteiben (a továbbiakban: programfüzet), honlapjain (a továbbiakban: honlap), ill. az egyéb tájékoztatójában (pl. szórólap, egyéb kiadvány, stb., a továbbiakban: egyéb kiadvány, vagy egyéb tájékoztató) felajánlott utazási szolgáltatások igénybevételének általános szerződési feltételeit (a továbbiakban: általános utazási feltételek). Az általános utazási feltételek az utazási szerződés részét képezik.

0.2.
Az utazási szerződésre a FAKULTATÍV PROGRAM programfüzetében, honlapján, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok)ról szóló egyéb tájékoztatójában közzétett, valamint az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában szereplő, továbbá az általános utazási feltételekben meghatározott tartalom az irányadó, azzal, hogy az ezekben nem szabályozott kérdésekben az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet szabályait, és a Ptk. 415-516. §-ait kell alkalmazni. A jelen általános utazási feltételek alkalmazandók abban az esetben is, ha az utazási szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb egyedi szolgáltatás képezi, vagy ha a szerződés tárgyát más partnerek által közzétett katalógusokban stb. leírt utazási szolgáltatás(ok) belföldi értékesítése képezi.

1. Az utazási szerződés megkötése
Az utazási szerződés a megrendeléssel, és annak elfogadásával, visszaigazolásával jön létre.

1.1 A megrendelés/jelentkezés
A megrendelő (a továbbiakban: megrendelő, vagy utas) a FAKULTATÍV PROGRAM utazási szolgáltatásait – eltérő szabályozás hiányában – a FAKULTATÍV PROGRAM utazási irodájában, vagy bármely más, a FAKULTATÍV PROGRAM utazási szolgáltatásait értékesítő (utazást szervező, vagy utazást közvetítő) utazási vállalkozónál (a továbbiakban: utazásközvetítő) megrendelheti.
A Partnereknél a megrendelés úgy történik, hogy a megrendelő a megrendelésről a FAKULTATÍV PROGRAM vagy az utazásközvetítő által kiállított, a megrendelt utazási szolgáltatás(ok)nak a programfüzetben, ill. egyéb tájékoztatóban alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat, a fizetési határidő(ke)t tartalmazó, és a mindenkori általános utazási feltételek megismerését és elfogadását rögzítő, papíralapú Internetes visszaigazolást aláírja, és átadja a FAKULTATÍV PROGRAM-ot értékesítőnek, vagy az utazásközvetítőnek.

1.1.2
A honlapon felajánlott utazási szolgáltatásokat az utas elektronikus úton, a honlapon működő FAKULTATÍV PROGRAM on-line rendszer (a továbbiakban: on-line rendszer) használatával is megrendelheti (a továbbiakban: on-line megrendelés).
Az on-line rendszer használatával a megrendelés úgy történik, hogy a megrendelő a megrendelt utazási szolgáltatás(ok)nak a honlapon alkalmazott megjelölését, a teljesítés időpontját, a fizetendő teljes díjat, a fizetési határidő(ke)t tartalmazó, és a mindenkori általános utazási feltételek megismerését és elfogadását rögzítő megrendelést (on-line jelentkezési lapot) az on-line rendszer használatával kitölti, és az on-line rendszer használatával a FAKULTATÍV PROGRAM részére elküldi. A megrendelésnek a FAKULTATÍV PROGRAM-hoz történő megérkezését, és annak időpontját, adatait az az e-mail igazolja, amelyet a FAKULTATÍV PROGRAM a megrendelés regisztrálásáról az on-line rendszer használatával az utas által megadott e-mail címre 24 órán belül megküld (a továbbiakban: értesítés a megrendelés regisztrálásáról). Az értesítés a megrendelés regisztrálásáról az on-line jelentkezési lap beérkezését követően, automatikusan kerül kiküldésre a megrendelő e-mail címére, és azt igazolja, hogy az on-line jelentkezési lap a FAKULTATÍV PROGRAM-hoz az értesítésben szereplő tartalommal megérkezett. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az értesítés a megrendelés regisztrálásáról nem jelenti a megrendelés elfogadását, és nem hozza létre az utazási szerződést, csak a megrendelés regisztrálását igazolja.

1.1.3
Az utazási szerződés megkötése kezdeményezhető telefonon is (a továbbiakban: telefonos ügyfélszolgálat) útján is, a Partner elkészíti a telefonon közölt megrendelést rögzítő, a megrendelő által aláírandó, papíralapú, írásbeli jelentkezési lapot. Amelyet a megrendelőnek a Partner irodájában 3 napon belül aláírva kell írnia, A jelentkezési lap attól a naptól kezdődően minősül megrendelésnek, amikor a megrendelő azt aláírta.

1.1.4
A megrendelő a megrendeléséhez 8 napig kötve van.

1.1.5
Amennyiben a megrendelő a megrendelést követően e-mailben is kéri az megrendelés részére történő megküldését, akkor erre a jelentkezési lapon utalni kell, és a megrendelő által ebből a célból megadott e-mail címet is a jelentkezési lapon kell rögzíteni.

1.2. A megrendelés elfogadása, visszaigazolása
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, amikor a FAKULTATÍV PROGRAM a papíralapú (1.1.1., és 1.1.3 pont), vagy on-line (1.1.2. pont) jelentkezési lapon hozzá megérkezett megrendelést elfogadta.

1.2.2.
A megrendelés elfogadásáról a FAKULTATÍV PROGRAM a részvételi számot, azonosító tartalmazó visszaigazolás (a továbbiakban: visszaigazolás) átadásával, ill. megküldésével értesíti a megrendelőt.

1.2.3.
A visszaigazolást a FAKULTATÍV PROGRAM, amennyiben a megrendelő által a kapcsolattartás céljára megadott e-mail cím a FAKULTATÍV PROGRAM rendelkezésére áll, elektronikus levélben küldi meg a megrendelőnek. Ennek hiányában a visszaigazolás az utazási irodában személyesen is átvehető.

1.2.4.
Felhívjuk a figyelmet a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha a visszaigazolás tartalma a jelentkezési lap/megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő három napon belül nem kifogásolja, illetve ha a visszaigazolás vételét követően fizetést teljesít, akkor az utazási szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó. A megrendelőnek haladéktalanul jeleznie kell a FAKULTATÍV PROGRAM felé, ha a visszaigazolást a vele közölt, vagy az egyébként elvárható határidőben, legkésőbb a megrendelés FAKULTATÍV PROGRAM által történt átvételétől számított 72 órán belül nem kapta meg.

1.3. A megrendelésre, visszaigazolásra, és a szerződés tartalmára vonatkozó egyéb szabályok

1.3.1. Ha az utazási szolgáltatás megrendelője több (harmadik) személy utazó(k) érdekében (is) megrendelést ad ill. szerződést köt, akkor ezen (harmadik) személyek utazó(k) értesítéséről a megrendelő köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az utast megillető jogok és az utast terhelő kötelezettségek a (harmadik) személyek utazó(k) érdekében szerződést kötő megrendelőt jogosítják, ill. terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az utazó(ka)t érinthetik (pl. kötelező oltás). A FAKULTATÍV PROGRAM a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatait és iratküldési kötelezettségét az utazási szolgáltatás megrendelője által megadott névre és címre, e-mail címre, egyéb elérhetőségre történő elküldéssel közölheti, ill. teljesítheti joghatályosan. Az ezen adatokban bekövetkező esetleges változásról a megrendelő/utas köteles az e-mailban, írásban értesíteni, melynek elmaradásáért, vagy késedelméért a megrendelőt/utast terheli a felelősség.

1.3.2.
A programfüzetben, illetve a honlapon, vagy egyéb tájékoztatóban közzétett általános, valamint az utazás céljára vonatkozó információk, az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) leírása, a jelentkezési lap/megrendelés, valamint a visszaigazolás tartalma és az általános utazási feltételek az utazási szerződés tartalmát képezik úgy a programfüzetekben, mint a honlapon, vagy az egyéb kiadványban közzétett utazási szolgáltatásokra történő szerződéskötés esetén.

2. Az utazási szerződés teljesítése

2.1
A FAKULTATÍV PROGRAM kizárólag az utazási szerződésben felsorolt szolgáltatás(oka)t/részszolgáltatás(oka)t (a továbbiakban: szolgáltatások) köteles személyesen vagy közreműködő(i) útján teljesíteni, a programfüzetben, illetve a honlapon közzétett, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található leírás tartalmának megfelelően.

2.2.
A FAKULTATÍV PROGRAM, ha az utazási szerződésben megjelölt valamely szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, akkor köteles azt más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatással pótolni, az utazási szerződésben meghatározott szállodától, közlekedési eszköztől, vendéglátó üzlettől, egyéb közreműködőtől különböző szolgáltató útján is (helyettesítő szolgáltatás). A helyettesítő szolgáltatás elfogadását az utas indokolt esetben megtagadhatja.

2.3.

A programfüzetben, illetve a honlapon, vagy a szolgáltatást tartalmazó egyéb kiadványban található ún. fakultatív szolgáltatások (programok) tájékoztató jellegűek, nem képezik az utazási szerződés tárgyát, azok megrendelésére az utazás helyszínén van lehetőség. Ezen szolgáltatások nyújtására a FAKULTATÍV PROGRAM – közreműködője útján – csak akkor köteles, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma, stb.).

2.4.
Az utasok repülőgéppel történő fuvarozására a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadók. A FAKULTATÍV PROGRAM közreműködőjeként eljáró légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. E szabályokról az utas kívánságára az FAKULTATÍV PROGRAM köteles tájékoztatást adni. A légiközlekedéssel összefüggő elháríthatatlan okok miatt a menetrend, az indulási és érkezési időpontok valamint az útvonal és a megjelölt légitársaság módosulhat. A FAKULTATÍV PROGRAM a menetrend- és az útvonal változtatás jogát fenntartja. A légi fuvarozásban történő akadályok miatti felellőséget FAKULTATÍV PROGRAM elhárítja, az ebből adódó károkért felelőséget nem vállal.

2.5.

Az utazáson való részvételre jogosító és ahhoz kapcsolódó irato(ka)t, ide értve a Partnerek közreműködésével igénybevételére jogosító bizonylatot (a továbbiakban: úti dokumentumokat) a teljes részvételi díj kiegyenlítését követően köteles az utasnak átadni az alábbiak szerint:

2.5.1.

Az úti dokumentumokat a Partner a jelentkezéskor átadja, illetve az Internetes jelentkezéskor a megjelölt e-mail címre elküldésre kerül.

2.5.2.

Abban az esetben, ha az úti dokumentumok határidős ügyintézésére már nincs idő, akkor az utazási dokumentumok az utazás megkezdésekor, az utazás megkezdésének helyszínén vehetők át. (Pl. helyszíni jelentkezés esetében.)

3. Fizetési feltételek

3.1.
Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj a részvételi díjból és a részvételi díjban nem benne foglalt, külön felszámításra kerülő díjakból tevődik össze: Partnernél történő foglalása esetén 500,- Ft/fő összegű foglalási rendszerhasználati átalánydíj (a továbbiakban: tranzakciós díj) kerülhet felszámításra. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a külön felszámításra kerülő díjak változhatnak.

3.2.
Fizetési határidők, fizetési mód

3.2.1.
Az utazás megkezdését megelőző 60. napnál korábbi szerződéskötés esetén az utas az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 10 {c1878245dc3e5d24be6809a7ffa4caa3ad51a1aa6f2b19c260c2e5d319577839}-ának megfelelő összegű foglalót és a részvételi díj 30 {c1878245dc3e5d24be6809a7ffa4caa3ad51a1aa6f2b19c260c2e5d319577839}-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni.
Felhívjuk a figyelmet a foglaló szabályainak alkalmazására. A foglaló jogcímén befizetett összeg a szerződés megkötésétől az utazás megkezdését megelőző 60. napig minősül foglalónak. Amennyiben a teljesítés az utazás megkezdését megelőző 60. nap előtt meghiúsul, akkor a teljesítés meghiúsulásáért felelős szerződő fél az adott foglalót elveszti, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. Az utazás megkezdését megelőző 60. naptól kezdődően az utas által foglaló jogcímén befizetett összeg vonatkozásában a foglaló szabályait nem kell alkalmazni és a befizetett összeg jogcíme előlegre módosul.
Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg ill. foglaló összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal – nyaraló vagy apartman foglalása esetén az utazás megkezdése előtt 45 nappal – köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

3.2.2.
Az utazás megkezdését megelőző 60 napon belüli szerződéskötés esetén az utas – a 3.2.3. és 3.2.4. pontban foglaltak kivételével – az utazási szerződés eltérő kikötése hiányában a szerződés megkötésekor a részvételi díj 40{c1878245dc3e5d24be6809a7ffa4caa3ad51a1aa6f2b19c260c2e5d319577839}-ának megfelelő összegű előleget köteles fizetni.
Az utas a fizetendő teljes díjat – a befizetett előleg összegével csökkentve – az utazási szerződésben rögzített határidőben, eltérő megállapodás hiányában, legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 nappal az utazás megkezdése előtt 45 nappal köteles külön felhívás nélkül megfizetni.

3.2.3.
A 3.2.2. pontban foglaltaktól eltérően az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli, az utazás megkezdését megelőző 45 napon belüli nem on-line megrendelés esetén a fizetendő teljes díjat a jelentkezéssel/szerződéskötéssel egyidejűleg kell megfizetni.

3.2.4.
A 3.2.2. és a 3.2.3. pontban foglaltaktól eltérően on-line megrendelés esetén a fizetendő teljes díjat a megrendeléssel egyidejűleg kell megfizetni, és a fizetés előre utalással, bankkártyával, on-line módon lehetséges az alábbi esetben: az utazás megkezdését megelőző 30 napon belüli megrendelés esetén.

3.3.
A 3.2.1., 3.2.2. és 3.2.3. pontbeli esetekben a fizetési mód a szerződéskötést lebonyolító Partner vállalkozónál érvényes rend függvényében banki vagy postai átutalás, illetve készpénzes vagy bankkártyás fizetés.
Minden olyan esetben, amikor a fizetés nem készpénzben történik, a fizetés azon a napon tekintendő teljesítettnek, amikor a jóváírás a FAKULTATÍV PROGRAM bankszámláján megtörtént.

3.4.
Bármely fizetési határidő elmulasztása az utas részéről szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a FAKULTATÍV PROGRAM jogosult a szerződéstől elállni, az utas pedig köteles a FAKULTATÍV PROGRAM költségeit megtéríteni. A költségtérítés átalányösszegben történik, mértéke a részvételi díj és az elállás időpontjának függvénye, számítási módja és mértéke megegyezik a 6.2. pontban és alpontjaiban szabályozott bánatpénz számítási módjával és mértékével.

3.5. Számlázás, fizetési értesítő

3.5.1.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd 2013. évtől kezdődően a FAKULTATÍV PROGRAM – egyelőre kísérleti jelleggel, és nem teljeskörűen – meg fogja kezdeni az elektronikus számlázás bevezetését.
A számla az elektronikus számlázás körébe vont Partnerek esetében az elutazás napjának dátumával kerül kiállításra elektronikus számla formájában.
Az elektronikus számlát az FAKULTATÍV PROGRAM a megrendelő által kapcsolattartás céljára megadott e-mail címre, elektronikus levélben küldi meg.
Az elektronikus számla kiállításával kapcsolatos bármely műszaki fennakadás esetén, vagy a megrendelő kérésére papíralapú számla kerülhet kiállításra, melyet az FAKULTATÍV PROGRAM a megrendelő által kapcsolattartás céljára megadott e-mail címre, elektronikus levélben küld meg a megrendelő részére. E-mail cím hiányában, vagy a megrendelő kérésére a számla az utazási irodában átvehető, vagy postai úton kerül kiküldésre a megrendelő részére.
3.5.2.
Az elektronikus számlázás körébe be nem vont Partnerek esetében papíralapú számlázás történhet, és a Partnerek a számlát a visszaigazolással együtt küldi meg/adják át a megrendelő részére.
3.5.3.
A FAKULTATÍV PROGRAM a 3.2. pontban részletezett fizetési határidők betartása érdekében az elektronikus számlázás körébe vont esetekben a visszaigazolás elküldésével/átadásával egyidejűleg, vagy azt követően, a visszaigazolás elküldésével/átadásával azonos módon fizetési értesítőt küld a megrendelőnek – kivéve, ha egy időben megtörténik a megrendelés, annak visszaigazolása, és a teljes fizetendő díj kiegyenlítése.

3.6.
Abban az esetben, ha az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg a FAKULTATÍV PROGRAM közreműködésével baleset-, betegség-, poggyászbiztosítást (BBP) és/vagy útlemondási biztosítást is köt, akkor ennek díja a vonatkozó biztosítási szerződés feltételeinek megfelelően fizetendő az utazási szerződésben meghatározott teljes fizetendő díjon felül. Az utas által teljesített befizetés elsőként a BBP és/vagy útlemondási biztosítás díjára kerül elszámolásra és a befizetés ezt meghaladó része kerül jóváírásra a 3.2.1. – 3.2.4. pontbeli fizetési feltételek függvényében foglaló vagy előleg, vagy díj jogcímén.

4. Együttműködési és segítségnyújtási kötelezettség

4.1.
Az utas és a FAKULTATÍV PROGRAM a szerződés teljesítése során – különösen a rövid határidős megrendelések esetén – kötelesek együttműködni. Ennek keretében kötelesek egymást kölcsönösen és haladéktalanul értesíteni az elérhetőségükben bekövetkező esetleges változásokról, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
4.2.
A FAKULTATÍV PROGRAM köteles az utasnak segítséget nyújtani akkor is, ha az utasnak olyan okból támadnak nehézségei, amelyekért az FAKULTATÍV PROGRAM nem felel, nevezetesen ha vis maior esete következett be, vagy ha az utazási szerződés nem vagy hibás teljesítése olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazási vállalkozó ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani.

5. Az utazási szerződés módosítása
Az utazási szerződés az indulást megelőzően az alábbiak szerint módosítható:

5.1.
A FAKULTATÍV PROGRAM jogosult az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a jogszabályban előírt esetekben, azaz a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket) változása, vagy az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy a deviza forintárfolyamának a FAKULTATÍV PROGRAM közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti változása miatt felemelni, azzal, hogy az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül a díj az itt meghatározott okból sem emelhető. A FAKULTATÍV PROGRAM köteles a díjemelés mértékét és indokát az utassal írásban közölni. A díjemelés kiszámítása úgy történik, hogy a FAKULTATÍV PROGRAM az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés teljes összegével, vagy amennyiben a költségnövekedést a FAKULTATÍV PROGRAM részben magára vállalja, akkor a díjemelés alapjául szolgáló költségnövekedés FAKULTATÍV PROGRAM által viselt részét meghaladó összegével felemeli. Ha a díjemelés mértéke a 8 {c1878245dc3e5d24be6809a7ffa4caa3ad51a1aa6f2b19c260c2e5d319577839}-ot meghaladja, akkor az utas bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg.

5.2.
Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre került, akkor a FAKULTATÍV PROGRAM köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani, ill. az eredetinél alacsonyabb értékű helyettesítő szolgáltatás nyújtása esetén a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Az utas a helyettesítő szolgáltatás elfogadása helyett bánatpénz fizetési kötelezettség nélkül elállhat a szerződéstől, amely esetben a FAKULTATÍV PROGRAM köteles a teljes befizetett díjat az utas részére azonnal visszafizetni.

5.3.
A FAKULTATÍV PROGRAM haladéktalanul köteles az utazást az utazási szerződés tárgyát képező szolgáltatás(ok) és a teljes fizetendő díj bármely megváltozásáról írásban, vagy a körülmények által lehetővé tett leggyorsabb módon értesíteni. Ha a FAKULTATÍV PROGRAM az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja és az utas a FAKULTATÍV PROGRAM által kezdeményezett módosítást elfogadja, akkor a felek a megállapodásuknak megfelelően módosítják a szerződést. Ha a FAKULTATÍV PROGRAM az utazási szerződés lényeges feltételét jelentősen módosítani kívánja, és az utas a FAKULTATÍV PROGRAM által kezdeményezett módosítást nem kívánja elfogadni, akkor az utas elállhat a szerződéstől és a 7.2. pontbeli jogok illetik meg.

5.4.
Amennyiben a FAKULTATÍV PROGRAM az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az utas haladéktalanul köteles a FAKULTATÍV PROGRAM-t az arra vonatkozó döntéséről tájékoztatni, hogy a szerződésmódosítást elfogadja-e, vagy eláll az utazási szerződéstől.

5.5.
Az utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát olyan harmadik személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek. Az utas köteles erről az utazási szerződés módosítását kezdeményezi, akkor az utas haladéktalanul köteles a FAKULTATÍV PROGRAM-t haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését, és megfizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit.

5.6.
Ha a felek az utas kezdeményezésére az utazási szerződés nem lényeges elemeinek (pl. név) módosításában állapodnak meg, az utas köteles a FAKULTATÍV PROGRAM módosítással kapcsolatban felmerülő költségeit a szerződésmódosítással egyidejűleg megtéríteni. A felmerülő módosítási költség mértékéről az FAKULTATÍV PROGRAM ad tájékoztatást. Az utazási szerződés lényeges feltételének (pl. úti cél, időpont, stb.) módosítására csak az utas részéről a 6.2. pontbeli bánatpénz fizetés mellett történő elállás, és új foglalás keretei között van lehetőség.

6. Az utas elállási joga

6.1.
Az utas az utazási szerződéstől az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell az utazási irodával az utazás részvételi számára hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az utas – előzetes nyilatkozattétel nélkül – nem kezdi meg utazását (ún. no show). Ilyen esetben az utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2.
Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem az 5.1., 5.2., 5.3. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a FAKULTATÍV PROGRAM részére bánatpénzt fizetni a 6.3.. pont szerint meghatározott összegben.

6.3.
A bánatpénz mértéke a 6.2.4. pont szerinti eltérő információ hiányában, elállás időpontjának függvényében személyenként meghatározott részvételi díjat (és egyéni utazást) tartalmazó szerződés esetén, valamint a csoportos utazások utazási szolgáltatások esetében személyenként:
az utazás megkezdése előtti:
•    60-35. napig a részvételi díj 10 %-a,
•    34. naptól a 15. napig a részvételi díj 40 %-a,
•    14. naptól a 8. napig a részvételi díj 70 %-a,
•    7. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 90 %-a.

6.4.
Bizonyos utazási szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy a bánatpénz mértéke a 6.3. pontban írottaktól eltér, melyről további információval a honlap és a Partner szolgál.

6.5.
A részvételi díjban nem szereplő egyéb szolgáltatások (pl. lovas kocsikázás, múzeumbelépők, stb.) vonatkozásában az utazás megkezdése előtti 3 napon belüli elállás, vagy az utazás meg nem kezdése esetén az adott egyéb szolgáltatás(ok) díjának 100 %-a illeti meg a FAKULTATÍV PROGRAM-t.

7. A FAKULTATÍV PROGRAM elállása

7.1
A FAKULTATÍV PROGRAM legkésőbb az utazás megkezdése előtti napon 19:00 óráig írásban, e-mailben, SMS-ben tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.

7.2.
Ha a FAKULTATÍV PROGRAM nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor
1.    az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására a FAKULTATÍV PROGRAM-nak lehetősége van, illetve ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, akkor a FAKULTATÍV PROGRAM a díjkülönbözetet köteles az utasnak megtéríteni, vagy
2.    ha a FAKULTATÍV PROGRAM a fentiek szerinti helyettesítő szolgáltatást felajánlani nem tud, vagy a felkínált helyettesítő szolgáltatást az utas nem fogadja el, akkor a FAKULTATÍV PROGRAM köteles az utas által befizetett teljes díjat visszafizetni, és
3.    ha a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast tájékoztatták,
4.     ha a FAKULTATÍV PROGRAM elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (vis maior).

7.3.
Az utazás elindításának feltételét képező legalacsonyabb résztvevőszám a tájékoztatóban található, a programok leírásánál. A meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszám el nem érése miatti elállási jogával a FAKULTATÍV PROGRAM az utazási szerződés megkötésétől kezdődően az utazás megkezdését megelőző nap 19:00 órájáig élhet, és az elállását ezen időtartamon belül köteles az utassal közölni.

8. Hibás teljesítés

8.1.
A FAKULTATÍV PROGRAM helytáll az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a szolgáltatást közreműködő útján teljesíti, kivéve ha a közreműködő felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza. Hibás teljesítés esetén az utas szavatossági igényét érvényesítheti. Az utas szavatossági igénye elsősorban kijavítás iránti igény, amelyet a FAKULTATÍV PROGRAM úgy teljesít, hogy az utas által közölt hibát az utas egyetértésével kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett a FAKULTATÍV PROGRAM azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást nyújt. Ha az utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, a FAKULTATÍV PROGRAM nem köteles erre tekintettel a részvételi díjat leszállítani ill. visszatéríteni.

8.2.
Az utas szavatossági igényeire egyebekben a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

8.3.
Ha az utas a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a FAKULTATÍV PROGRAM helyi képviselőjével, vagy – ha a FAKULTATÍV PROGRAM helyi képviselője nincs jelen – az érintett helyszíni szolgáltatóval (közreműködővel vagy a közreműködő képviselőjével). A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, és a bizonyítási teher az utasra hárul. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. A FAKULTATÍV PROGRAM a kifogás rendezésére a konkrét lehetőségek függvényében javaslatot tesz, pótszolgáltatást ajánl fel, amely azonban nem jelenti a kifogás elismerését. Az utasnak nyilatkoznia kell arról, hogy a FAKULTATÍV PROGRAM javaslatát, a felajánlott pótszolgáltatást elfogadja-e, melyet a jegyzőkönyvben szintén rögzíteni kell. Ha az utas a FAKULTATÍV PROGRAM javaslatát elfogadja, azzal a felek között a szavatossági igény rendezése tárgyában a megállapodás létrejön. Ha a felek a szavatossági igény rendezése tárgyában a helyszínen megállapodni nem tudnak és az utas szavatossági igényt kíván érvényesíteni, akkor ezt az utazás befejezésétől számított legkésőbb 30 napon belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. Az utas felel a közlés késedelméből eredő károkért. A FAKULTATÍV PROGRAM az utas igénybejelentésének kézhezvételét követően köteles azt kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni és álláspontjáról, valamint annak indokáról az utast értesíteni.

8.4.
A FAKULTATÍV PROGRAM köteles az utazás során az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Az FAKULTATÍV PROGRAM és az utas egymással szembeni kártérítési felelősségére egyebekben úgy az elállás, mint a hibás teljesítés esetén a 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók, azzal, hogy az FAKULTATÍV PROGRAM kártérítési felelőssége legfeljebb a részvételi díj összegének kétszereséig áll fenn.

8.5.
A kártérítés nem vonatkozik az utas poggyászának, értéktárgyainak elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az utas saját biztosítójának megállapodásának értelmében kell az utasnak haladéktalanul bejelentenie és érvényesítenie az utas biztosítójánál.

8.5.
Az utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személyeknek okozott károkért az utas felel.

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések
E rendelkezések betartásáért az utas felel. Az FAKULTATÍV PROGRAM köteles az utazási szerződés megkötése során az utas figyelmét felhívni erre és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utas az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha a 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte volna meg.

10. Biztosítás
Az utazás során a saját biztosításáról az utas gondoskodik. Az utasok szállítására szolgáló gépjármű az előírt és szükséges biztosításokkal rendelkezik.

11. Jogviták rendezése
A FAKULTATÍV PROGRAM kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésére. A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden jogvitájukban alávetik magukat az Egri Városi Bíróság eljárásának.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A §-a értelmében a FAKULTATÍV PROGRAM tájékoztatja a fogyasztókat arról, hogy a panaszügyintézés helye a vállalkozás székhelye, melynek levelezési címe: 3300 Eger, Nagyváradi utca 12. Az esetleges panaszok benyújthatók elektronikus levélben is az alábbi e-mail címen: info@fakultativprogram.hu.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény szerint az utas, mint fogyasztó a lakhelye/tartózkodási helye/székhelye szerint illetékes békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet, ha panaszügyének rendezését a FAKULTATÍV PROGRAM-nál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A békéltető testületi eljárás szabályait az 1997. évi CLV. törvény 18-38 §-ai tartalmazzák.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság eljárása kezdeményezhető, a központi szerv levelezési címe: 1088 Budapest, József krt. 6., a Regionális Felügyelőségek elérhetősége és az egyéb információk megtalálhatók a www.nfh.hu oldalon.

12. Egyéb

12.1.
A FAKULTATÍV PROGRAM a programfüzetekben, tájékoztatókban foglaltak, ill. a honlap változtatásának jogát fenntartja.

12.2.
A jelen általános utazási feltételekben honlap alatt értendők a következők: a FAKULTATÍV PROGRAM fő honlapja, amely a www.fakultativprogram.hu cím alatt található.

12.3.
A jelen általános utazási feltételek a tájékoztatók nyomdai anyagának zárásakor hatályos jogszabályok, és ismert adatok, állapot alapulvételével készültek. Az ehhez képest bekövetkező változásokat a www.fakultativprogram.hu honlapunkon tesszük közzé, illetve a változásokról a Partnerek adnak tájékoztatást. Kérjük, hogy a FAKULTATÍV PROGRAM honlapján közzétett aktuális információkat kísérjék figyelemmel.

A megrendelésének rögzítésével elfogadja a WWW.FAKULTATIVPROGRAM.HU honlap Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Jelen dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.